Fortsätt till huvudinnehåll

MOTION om ändrade regler vid uppsägning och tilldelning av lotter.

För att undvika att onödigt många kolonilotter förfaller föreslår jag att den som vill säga upp sin kolonilott gör det senast 1 november och ser till att lotten är förberedd för odling senast 1 december. Alla lotter som inte är i ordning för odling den 1 december sägs upp. Lotter som blivit lediga meddelas medlemmarna inför årsmötet påföljande år. På årsmötet beslutar medlemmarna om hur de lediga lotterna ska fördelas bland de som står i kö.Yrkande: att sista uppsägningsdag sätts till 1/11 (2 månader innan kontraktstiden löper ut).
Styrelsen vill att sista dag istället ska vara "när som helst" (istället för som nu mellan 1/10 innevarande år t.o.m. 28/2 året efter att kontraktstiden löpt ut.)
Styrelsen vill ta bort den fasta uppsägningstiden i nyttjanderättskontraktet. D.v.s. styrelsen vill att sista dag för uppsägning ska vara när kontraktet löper ut, den 31/12 istället för 1/11?
Eller vill styrelsen att lotten ska kunna sägas upp även efter att kontraktstiden gått ut? Det gör isåfall att vissa lotter sägs upp onödigt sent (helt i onödan). Men ok, det spelar nog liten roll,
i praktiken kommer många medlemmar ändå att säga upp lotten när de vill och varken överlämna den höstgrävd eller betald.

Yrkande: att vad som behöver åtgärdas vid uppsägning avgörs av styrelsen.
Styrelsen tror det blir för svårt att genomföra.
Ok, då får uppsägningar ske på samma sätt som nu. Avslag på detta yrkande är ok.

Yrkande: att sista dag för när lotten ska vara i ordning sätts till 1/12.
Styrelsen tycker detta yrkande faller bort.
D.v.s. alla lotter bör vara förberedda för odling 1/12.
I juni är det redan för sent för en ny medlem att göra en förfallen kolonilott odlingsbar samma år. Det är för att förhindra att kolonilotter förfaller som motionen yrkar på att kolonilotter ska vara i odlingsbart skick redan 1/12. Då kan en ny medlem överta en förfallen odlingslott redan i mars och har en bra chans att göra lotten odlingsbar innan juni.
Enligt stadgarna har medlemmen som fått lotten uppsagd möjlighet att överklaga beslutet på årsmötet.
En lott som sägs upp under våren eller sommaren kan därför inte övertas av ny medlem föränn efter ett år, eftersom beslutet kan överklagas.
Under tiden förfaller lotten.

Stagarna § 7: "Över sådant beslut äger medlem rätt att besvära sig till årsmötet som har att slutligen avgöra frågan om uteslutning."
Bifall till yrkandet? Nej, eftersom yrkandet kom från fel person.

Yrkande: att kolonilotter som är lediga listas i utskick inför årsmötet.
Styrelsen tycker det duger med medlemslistan som skickas ut efter årsmötet.
Det framgår inte av medlemslistan vilka lotter som är uthyrbara, ej uthyrda, är outhyrda eller blir lediga. Men ok, medlemmarna kanske inte vill veta.

Yrkande: att årsmötet beslutar om tilldelning av lediga lotter till de som står i kö.
Styrelsen tycker det skulle vara opraktiskt eftersom styrelsen nu beslutar om uppsägningar under sommaren och inte enligt motionen i november.
För att sökande ska kunna få en odlingsbar lott så tidigt som möjligt på året så bör beluten om tilldelning tas redan på årsmötet i februari, givetvis i enlighet med kölista.
Men ok, medlemarna kanske vill överlåta de besluten till styrelsen.Om tidpunkten för när lotten ska vara i ordning för odling ändras från 1 juni till 1/12 året innan, behöver både nyttjanderättskontrakt och ordningsföreskrift uppdateras.
Om tidpunkten för uppsägning ändras till “senast 1/11” behöver bara nyttjanderättskontrakt uppdateras.

Lotten ska lämnas tillbaka grävd och fri från ogräs enligt nuvarande nyttjanderättskontrakt.
Även inhägnader, drivbänkar mm som tillförts lotten ska tas bort enligt nuvarande nyttjanderättskontrakt (frånsett om eftersträdaren vill ha det kvar). Vad som behöver åtgärdas den 1/11 borde istället avgöras av styrelsen, det kräver också en ändring av nyttjanderättskontraktet.

Att medlemmarna vid årsmötet avgör vem som får vilken lott strider INTE mot nuvarande stadgar, nyttjanderättskontrakt eller ordningsföreskrift.

Kommentarer