Fortsätt till huvudinnehåll

Föreningens stadgar.

STADGAR
för
SÖDERSÄTTRA KOLONIFÖRENING

Antagna på årsmötet i februari 1985 och ändrade på årsmötet 2004.
Föreningens namn är: Södersättra Koloniförening

§ 1
Föreningen som arrenderar mark av Sollentuna Kommun har till ändamål
att upplåta det arrenderade området i lotter till sina medlemmar för att av dem brukas som kolonilotter och
att ansvara för skötsel och underhåll av den av föreningen arrenderade marken.

Medlemmar
§ 2
Styrelsen upptar i föreningen nya medlemmar som uppfyller de villkor som bestäms i föreningens arrendeavtal med kommunen.
Nya medlemmar intages enligt fast köordning.

§ 3
Medlemskap erhålls i föreningen då nyttjanderättskontraktet är undertecknat och upphör då kontraktet skriftligen sägs upp.

§ 4
Nyttjanderätt till odlingslott grundas på det särskilda kontrakt som upprättas mellan förening och medlem. Kontraktet får ej överlåtas till tredje man.

§ 5
Därest medlem bryter mot bestämmelser i nyttjanderättskontraktet kan nyttjanderätten till kolonilotten förklaras förverkad.
Nyttjanderätten är förverkad när medlemskap i föreningen upphör.

§ 6
Vid dödsfall upphör mellan föreningen och medlem träffat nyttjanderättskontrakt; dödsbo äger således ej rätt att träda i medlems ställe annat än efter styrelsens medgivande.

§ 7
Medlem kan uteslutas av styrelsen
om medlem inte senast en månad efter förfallodagen erlagt fastställda avgifter
om medlem bryter mot bestämmelser i kontraktet om nyttjanderätt mellan medlem och förening
om medlem inte i övrigt följer dessa stadgar eller utfärdade ordningsföreskrifter.
Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han skriftligen varnas av styrelsen. Om medlem inte rättar sig senast 14 dagar efter det han fått del av varningen, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Över sådant beslut äger medlem rätt att besvära sig till årsmötet som har att slutligen avgöra frågan om uteslutning.
Utesluten medlem äger inte rätt att återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

Avgifter
§ 8
Medlem är skyldig att förskottsvis senast vid den tidpunkt som anges på inbetalningskortet erlägga den avgift som årsmötet beslutar.

§ 9
Skulle extra uttaxering erfordras för föreningens verksamhet ska sådan beslutas av stadgenligt utlyst föreningsmöte.

Styrelse
§ 10
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse, som har sitt säte i Sollentuna och består av fem ledamöter jämte två suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på två år. Mandattiden bestäms enligt följande:
Tre ledamöter väljs ojämna år, två väljs jämna år.
Två suppleanter väljs på en tid av ett år.
I samband med val utser årsmötet ordförande, sekreterare och kassör.
Sollentuna Kommun äger rätt att - om kommunen så påfordrar det - tillsätta styrelseledamot. Om kommunen vill begagna sig av denna rätt, skall det meddelas föreningen senast den 31/12 året före det årsmöte på vilket val av nya styrelseledamöter skall äga rum.

§11
Föreningens firma tecknas av kassören och annan styrelseledamot var för sig. Kassören äger rätt att för föreningens räkning disponera ett vid årsmötet beslutat belopp som handkassa.

§ 12
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Om minst två ledamöter kräver styrelsemöte skall sådant hållas inom tre veckor.
Ordförande är sammankallande.

§ 13
Protokoll från styrelsens sammanträde vari upptas namnen på närvarande ledamöter och suppleanter, de ärenden som förekommit till behandling och styrelsens beslut, skall justeras av ordförande.

§ 14
Det åligger styrelsen att tillse att arrendeavtal, stadgar och övriga vederbörligen fattade beslut, såsom ordningsföreskrifter och liknande, kungörs och efterföljs.
Dessutom åligger styrelseledamöterna:
Ordförande att låta upprätta föredragningslista, kalla styrelsen och leda förhandlingarna.
Sekreteraren att föra protokoll vid förhandlingarna.
Kassören att föra erforderliga räkenskapsböcker, ombesörja in- och utbetalningar samt hålla räkenskaperna tillgängliga när helst så av styrelsen eller revisorer påfordras.

§ 15
Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen i hans frånvaro. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.

Styrelsens beslutsförhet
§ 16
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften - dock minst tre - av hela antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Suppleant har alltid förslagsrätt men rösträtt endast då han inträder i ledamots ställe.
Deltar i sammanträdet fler än tre ledamöter och suppleanter gäller som styrelsens beslut den mening som omfattas av flertalet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande vid sammanträdet.

Revisorer och räkenskaper
§ 17
Räkenskaperna och verksamheten skall granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet. Revisorerna utses för ett år i sänder med en mandattid från årsmöte intill dess nästa årsmötet hållits.
En revisorssuppleant utses av årsmötet.

§ 18
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Av styrelsen upprättade balans- samt resultaträkningar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall var revisorerna tillhanda senast den 15 januari.

Årsmötet
§ 19
Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller extra föreningsmöte.
Vid årsmöte eller extra föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem må uppdra åt annan familjemedlem eller medlem i föreningen att utöva dennes rösträtt vid årsmötet eller extra föreningsmöte. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.
Förutsättningen för rösträtt och förtroendepost i föreningen är att medlemmen fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen.
Årsmötet skall hållas årligen före februari månads utgång. Kallelse ska nå medlem minst 14 dagar i förväg.
Kallelse skall sändas per post och innehålla:
Dagordning över vilka ärenden som skall avhandlas, förvaltningsberättelse med bokslut, verksamhetsplan, budgetförslag, övriga förslag, motioner och fullmaktsblanketter.
Årsmötesprotokoll skall likaså sändas ut per post.
Övriga meddelanden delas ut eller sänds per post samt anslås under tiden april - september inom området.

§ 20
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Mötets öppnande samt fråga om kallelse behörigen skett
Fastställande av dagordning
Val av ordförande att föra förhandlingarna
Val av protokollförare
Val av justeringsmän tillika rösträknare *
Styrelsens förvaltningsberättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Revisorernas berättelse
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen
Behandling av inlämnade motioner
Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer samt suppleanter för dem
Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter **
Val av ledamöter och suppleanter till valberedning ***
Fastställande av röstlängd ****
Övriga ärenden

* Årsmötet utser två justeringsmän tillika rösträknare.
** Se § 17
*** Till valberedning utser årsmötet tre medlemmar varav en är
sammankallande samt en suppleant.
**** Aktuell medlemsförteckning skall finnas tillgänglig vid
föreningssammanträde.

Vid årsmöte får andra ärenden inte företagas till avgörande än de som angivits i kallelsen eller beslutats som komplettering till dagordningen.
På årsmöte skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

§ 21
Årsmötet kompletterar vid behov ordningsföreskrifter för området som anslås.

Förslags- och motionsrätt
§ 22
Förslagsrätt till årsmöte tillkommer styrelsen, motionsrätt enskilda medlemmar.
Motioner skall skriftligen inges till styrelsen före den 15 januari.
Över inkomna motioner skall styrelsen avge yttrande.

Rösträtt m m
§ 23
Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning . Om så begärs skall dock omröstning och val ske slutet. Vid lika röstetal fäller ordförande utslaget

Extra möte
§ 24
Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra möte.
Revisorerna må skriftligt med angivande av skäl, föreslå styrelsen att utlysa extra möte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
Kallelse till extra möte skall ske senast 8 dagar före mötets hållande, varvid skall anges de ärenden som det extra mötet skall behandla.
Extra möte skall även av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Föreningens medel
§ 25
Under räkenskapsåret uppkommet överskott skall, efter täckning av från tidigare balanserat underskott, tillföras föreningens kapital eller föras i ny räkning enligt årsmötets beslut.

Ändring av stadgar
§ 26
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande möten varav det ena ska vara årsmöte. Såväl dessa stadgar som framtida ändringar skall godkännas av kommunen.
Aktuell upplaga av stadgar ska upprättas och skickas till medlemmarna.