Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2009

Föreningens stadgar.

STADGAR
för
SÖDERSÄTTRA KOLONIFÖRENING

Antagna på årsmötet i februari 1985 och ändrade på årsmötet 2004.
Föreningens namn är: Södersättra Koloniförening

§ 1
Föreningen som arrenderar mark av Sollentuna Kommun har till ändamål
att upplåta det arrenderade området i lotter till sina medlemmar för att av dem brukas som kolonilotter och
att ansvara för skötsel och underhåll av den av föreningen arrenderade marken.

Medlemmar
§ 2
Styrelsen upptar i föreningen nya medlemmar som uppfyller de villkor som bestäms i föreningens arrendeavtal med kommunen.
Nya medlemmar intages enligt fast köordning.

§ 3
Medlemskap erhålls i föreningen då nyttjanderättskontraktet är undertecknat och upphör då kontraktet skriftligen sägs upp.

§ 4
Nyttjanderätt till odlingslott grundas på det särskilda kontrakt som upprättas mellan förening och medlem. Kontraktet får ej överlåtas till tredje man.

§ 5
Därest medlem bryter mot bestämmelser i nyttjanderättskontraktet kan nyttjanderätten till kolonilotten förklaras förv…